K O N K U R S za izbor u umjetničko nastavno zvanje redovnog profesora-Vizualna umjetnost

Date:

Saturday, September 26, 2020 - 14:43

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1778/20 od 24.09.2020. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora za sljedeću naučnu oblast:

Vizualna umjetnost ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno umjetničkonastavno zvanje, propisanih članom 97. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatima, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

Biografiju/Curriculum Vitae;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti;

Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

Dokaz o uspiješno javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;

Dokaz o značajnom doprinosu razvoju kulture i umjetnosti;

Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;

Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na polju „Dizajn vizuelnih komunikacija, Dizajn UX dizajn (dizajn korisnickog iskustva), Tipografija, te sa minimalno 5 godina iskustva u izvođenju nastave na engleskom jeziku.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U UMJETNIČKONAUČNO ZVANJE REDOVNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 December

11 December

10 December

04 December

01 December

30 November

20 November

10 November

29 October

28 October

26 October

14 October

02 October

30 September

28 September

26 September

24 September

23 September